Search Like Views Responses Checked Filters Filters

Όροι Συμμετοχής Positive Feed

1. ΠΡΟΟΙΜΙO

 • 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.thetikienergeia.gr (η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (οι «Χρήστες») από την «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (η «Εταιρεία»).
 • 1.2. Η Ιστοσελίδα προσφέρει δωρεάν στους χρήστες πληθώρα σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων αναζήτησης, εγγράφων, αρχείων, κειμένων, γραφημάτων με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους Χρήστες αναφορικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν αναφορικά με το εμπορικό σήμα «AMITA MOTION», καθώς επίσης την παροχή δυνατότητας στους Χρηστές να ενημερώνονται για δρώμενα ποικίλης φύσεως, να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω συμπλήρωσης σχετικής διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας, να δηλώνουν συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή τυχόν προωθητικές ενέργειες και να λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακές ψηφοφορίες σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους συμμετοχής αυτών, όπως επίσης και να αναρτούν υλικό στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά: κειμένων, φωτογραφιών, οπτικού, ακουστικού, οπτικοακουστικού υλικού κοκ) (το «Υλικό» και η «Ανάρτηση Υλικού», αντίστοιχα), να αλληλεπιδρούν με τους λοιπούς Χρήστες απαντώντας ή κοινοποιώντας σχετικό Υλικό, να συλλέγουν πόντους επιβράβευσης διεκδικώντας δώρα, καθώς επίσης και να διαχειρίζονται τον προσωπικό λογαριασμό τους στην Ιστοσελίδα.
 • 1.3. Διευκρινίζεται ότι για την πλήρη αξιοποίηση των εφαρμογών και δυνατοτήτων που παρέχονται στην Ιστοσελίδα είναι απαραίτητη από έκαστο ενδιαφερόμενο η δημιουργία και διατήρηση προσωπικού ενεργού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα κατά τα κάτωθι υπό όρο 3 διαλαμβανόμενα (οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»). Εντούτοις, κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας συγκεκριμένα τμήματα ή/και εφαρμογές/δυνατότητες της Ιστοσελίδας θα είναι διαθέσιμα προς πρόσβαση και σε μη-Εγγεγραμμένους Χρήστες, ήτοι σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διατηρούν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα (οι «Επισκέπτες Χρήστες»). Οι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται και στους Επισκέπτες Χρήστες, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν.
 • 1.4. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • 1.5. Οι Χρήστες (ή ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων Χρηστών) παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • 2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
 • 2.2. Η Εταιρεία επιδιώκει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.
 • 2.3. Οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων Χρηστών) παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων χρηστών) αναλαμβάνουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων Χρηστών) οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • 3.1. Για την πλήρη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και εφαρμογών που παρέχει η Ιστοσελίδα απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτήν μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (η «Φόρμα Εγγραφής»).
 • 3.2. Για την εγγραφή τους στην Ιστοσελίδα οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών. Η διαδικασία εγγραφής εντούτοις είναι διακριτή ανάλογα με το εάν ο Χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ως ακολούθως: i. Στις περιπτώσεις που ο Χρήστης είναι άνω των 18 ετών επιλέγει με opt-in τη σχετική εντολή «Είμαι πάνω από 18 χρονών» και συμπληρώνει τα εξής στοιχεία στην Φόρμα Εγγραφής: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), (γ) Τηλέφωνο Επικοινωνίας, (δ) Ημερομηνία Γέννησης, και (ε) ορίζει και υποβάλει ο ίδιος τον προσωπικό του κωδικό για την Ιστοσελίδα, δηλαδή το προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας προκειμένου να είναι ο κωδικός έγκυρος και αποδεκτός. Στη συνέχεια κάνει σύνδεση («log-in») στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ώστε να ταυτοποιηθεί η ημερομηνία γέννησής του. ii. Στις περιπτώσεις που ο Χρήστης είναι ανήλικος, και πάντως άνω των 16 ετών, απαιτείται κατά τη διαδικασία εγγραφής η συναίνεση των γονέων/ασκούντων την γονική μέριμνα αυτού ως ακολούθως: ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με opt-in τη σχετική εντολή «Είμαι κάτω από 18 χρονών» και συμπληρώνει στην Φόρμα Εγγραφής (α) τα στοιχεία του ανήλικου Χρήστη που επιθυμεί την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα και (β) τα στοιχεία του γονέα/ασκούντα την γονική μέριμνα, που υποδηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής. Εν συνεχεία αποστέλλεται στην στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του γονέα/ασκούντα την γονική μέριμνα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο περιέχει υπερσύνδεσμο (link) ενεργοποίησης, ο οποίος και θα πρέπει να επιλεγεί (κλικ) εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, σε διαφορετική περίπτωση, δε θα ενεργοποιείται ο λογαριασμός και όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη σχετική Φόρμα Εγγραφής θα διαγράφονται αυτόματα.
 • 3.3. Ο Χρήστης (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων Χρηστών) δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα ακριβή και αληθή στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Χρήστη. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
 • 3.4. Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε Χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οιαδήποτε – ακόμα και ενδεχόμενη – παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους Χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το Χρήστη, σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί οιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.
 • 3.5. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ανήλικου Χρήστη, κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τους υπογράφοντες και συναινούντες γονείς/ασκούντες την γονική μέριμνα ή και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκειμένου να εξακριβώσει τη λήψη της γονικής συναίνεσης.
 • 3.6. Ανήλικοι Χρήστες κάτω των δεκαέξι (16) ετών δύνανται να επισκέπτονται και να πλοηγούνται στην Ιστοσελίδα μόνον ως Επισκέπτες Χρήστες.
 • 3.7. Αν διαπιστωθεί ότι οιοσδήποτε Εγγεγραμμένος Χρήστης παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Ιστοσελίδας, η εγγραφή του ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε την εγγραφή οιουδήποτε Εγγεγραμμένου Χρήστη, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι συγκεκριμένες ενέργειές του έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνονται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

 • 4.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
 • 4.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.
 • 4.3. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
 • 4.4. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη, ελευθέρως ανακλητή και άνευ ανταλλάγματος άδεια χρήσης του Λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
 • 4.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.
 • 4.6. Οι Χρήστες που προβαίνουν σε Ανάρτηση Υλικού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, παραχωρούν στην Εταιρεία – της τελευταίας εχούσης το αποκλειστικό δικαίωμα υπό-παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης – ανεπιφύλακτα αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του συνόλου των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών αυτής δικαιωμάτων και συναφών δικαιωμάτων που τυχόν συντρέχουν στο πρόσωπο του Χρηστή στο πλαίσιο ή εξ αφορμής της Ανάρτησης Υλικού, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου και μέσου μετάδοσής τους ή εν γένει χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό της παρουσίασης του Υλικού εν όλω ή εν μέρει στο κοινό σε video wall στο πλαίσιο της Συναυλίας για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2017. Εφόσον απαιτηθεί οι εν λόγω Χρήστες (και κατά περίπτωση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
 • 4.7. Περαιτέρω, οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων χρηστών) που προβαίνουν σε Ανάρτηση Υλικού δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: (α) είναι δικαιούχοι του Υλικού και ότι κατά περίπτωση έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και εξουσιοδοτήσεις, ώστε να προβαίνουν σε Ανάρτηση Υλικού νομίμως και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης και (β) δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και εκμετάλλευση του Υλικού από την Εταιρεία.
 • 4.8. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι τυχόν ιδέες και απόψεις που εκφράζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδέες και απόψεις των Χρηστών που τις εκφράζουν και οι οποίοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας και έναντι παντός τρίτου.
 • 4.9. Διευκρινίζεται ότι παρότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες δεν θα τοποθετήσουν υλικό στην ανωτέρω Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • 5.1. Οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων Χρηστών) αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, καθώς και η Ανάρτηση Υλικού από αυτούς, κατά περίπτωση: (α) δεν προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων (ενδεικτικά αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δεν θα συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, (δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και (ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο, Χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει τη πρόσβαση του Χρήστη αυτού στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Ειδικότερα, οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων χρηστών) δηλώνουν και εγγυώνται ότι το Υλικό, όπως και όλα τα σχετικά με αυτό δικαιώματα, ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών. Επίσης, δηλώνουν ότι το Υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, άλλως έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.
 • 5.2. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το Υλικό ή Περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει ση Ιστοσελίδα ή για κάθε πληροφορία, δεδομένο και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Χρήστης καθώς επίσης η Εταιρεία δύναται να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 • 5.3. Ειδικά για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες από τους οποίους και θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα, αυτοί (ή κατά περίπτωση ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων χρηστών) δηλώνουν και εγγυώνται ρητώς ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθή και ακριβή.
 • 5.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
 • 5.5. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.
 • 5.6. Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την διάθεση του περιεχομένου της στους Χρήστες που εύλογα θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει του παρόντες Όρους Χρήσης.

6. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 • 6.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (websites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπέρ-συνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • 6.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κτλ.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Χρήσης των cookies (Cookies Policy), καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα μόνο των Εγγεγραμμένων Χρηστών, υπό την προϋπόθεση: (α) ότι οι Χρήστες θα έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς Όρους Συμμετοχής, και (β) ότι οι εν λόγω Χρήστες είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών και έχουν λάβει και αποστείλει στην Εταιρεία τη σχετική συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα υπό όρο 3.2 ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ευθύνονται αποκλειστικά.
 • 7.2. Συγκεκριμένα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα των Χρηστών και Εγγεγραμμένων Χρηστών: (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), (γ) Αριθμός τηλεφώνου, (δ) ηλικία, (ε) στοιχεία της προσωπικότητας (ενδεικτικά εικόνα, φωνή) τα οποία αποτυπώνονται στο Υλικό που αναρτάται από τους Χρήστες και τους Εγγεγραμμένους Χρήστες στην Ιστοσελίδα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή/και (στ) άλλα στοιχεία που οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες θα θέσουν οικειοθελώς υπόψη της Εταιρείας.
 • 7.3. Οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση οι ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων χρηστών) κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αλλά και στο πλαίσιο της χρήσης/ εκμετάλλευσης του Υλικού από την Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για τις ανάγκες της αξιοποίησης των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας εκ μέρους των Χρηστών αλλά και στο πλαίσιο της χρήσης/ εκμετάλλευσης του Υλικού από την Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες ή/και σε τρίτους συνεργάτες αυτής που ενεργούν για λογαριασμό της τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Χρηστών.
 • 7.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων της Εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού· η δε Εταιρεία δεν θα προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο Χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • 7.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του Χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι Χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).
 • 7.6. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή (server) στην Ολλανδία και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Άμα τη λήψη των δεδομένων αυτών, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
 • 7.7. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.
 • 7.8. Οι Χρήστες δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους.
 • 7.9. Οι Χρήστες (ή κατά περίπτωση ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων χρηστών) μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, επικοινωνώντας με τον Αθανάσιο Μακρίδη αποστέλλοντας γραπτή αίτηση, η οποία θα αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, στην εξής διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

8. ΕΙΔΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «POSITIVE FEED»

 • 8.1. Η Ιστοσελίδα παρέχει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή ενέργεια «POSITIVE FEED» (το «POSITIVE FEED»), των Επισκεπτών Χρηστών δυνάμενων μόνον να πλοηγούνται στην Ιστοσελίδα και στο POSITIVE FEED και να παρακολουθούν το Περιεχόμενο που αναρτάται από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες.
 • 8.2. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες, θα μπορούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους δίδει το POSITIVE FEED μέσω της Ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων: (α) να αναρτούν Υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο θα δημοσιεύεται κατόπιν εγκρίσεως στην ενότητα «Gallery» της Ιστοσελίδας, (β) να αλληλεπιδρούν (“interact”) με τους λοιπούς Εγγεγραμμένους Χρήστες απαντώντας (“video response”) σε αναρτημένο Υλικό ή/και κοινοποιώντας (“share”) Υλικό, (γ) ανάλογα με την δραστηριότητά τους στο POSITIVE FEED να συλλέγουν πόντους επιβράβευσης (“Positive Points”) και να διεκδικούν δώρα, (δ) να διαχειρίζονται τον προσωπικό τους λογαριασμό (“profile”) στην Ιστοσελίδα και (ε) να κοινοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου σε λογαριασμούς που τηρούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τη συμμετοχή τους στο POSITIVE FEED (διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν αφορά στο Υλικό που αναρτάται από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες).
 • 8.3. Ειδικότερα οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες, δια μέσω του POSITIVE FEED, θα μπορούν:
 • 8.3.1. Να πλοηγούνται στο Gallery, και δη: (α) να κάνουν έρευνα (“search”) (ενδεικτικά με λέξεις-κωδικούς ή ονομασία) Υλικού που έχει αναρτηθεί στο POSITIVE FEED από έτερους Εγγεγραμμένους Χρήστες, να προβάλλουν αυτό, να επιλέγουν Υλικό από συγκεκριμένες κατηγορίες (ενδεικτικά δημοφιλή video, most responses, new video κτλ), να προσθέτουν συγκεκριμένο Υλικό στην λίστα αγαπημένων (“favorites”) του προσωπικού τους λογαριασμού, (β) να αναρτούν δικό τους Υλικό στο POSITIVE FEED και (γ) να κοινοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου σε λογαριασμούς που τηρούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τη συμμετοχή τους στο POSITIVE FEED (διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν αφορά στο Υλικό που αναρτάται από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες).
 • 8.3.2. Να κερδίζουν πόντους επιβράβευσης (τα «Positive Points»). Προκειμένου να συλλέξει Positive Points, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα πρέπει: (α) να αναρτήσει συγκεκριμένο video στο POSITIVE FEED ή/και (β) να αναρτήσει video εις απάντηση ήδη αναρτηθέντος από έτερο Εγγεγραμμένο Χρήστη video (“video-response”). Περαιτέρω, Positive Points θα αποδίδονται κάθε φορά που ένα βίντεο Εγγεγραμμένου Χρήστη λαμβάνει απαντήσεις υπό μορφή video-response. Αναλυτικότερα, τα Positive Points που θα αποδίδονται ανά ενέργεια περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα: Ενέργεια Αποδιδόμενα Points Video upload 50 Points ανά video Video-response upload 50 Points ανά video για τον Εγγεγραμμένο Χρήστη που προβαίνει στην ανάρτηση 10 Points ανά video για τον Εγγεγραμμένο Χρήστη στου οποίου το video γίνεται η απάντηση (“response”) Κάθε φορά που Positive Points αποδίδονται σε Εγγεγραμμένο Χρήστη, ο τελευταίος θα ενημερώνεται μετά την απαραίτητη διαδικασία εγκρίσεων στο αντίστοιχο πεδίο στον λογαριασμό του (profile). Κάθε φορά που Εγγεγραμμένος Χρήστης αναρτά ένα video ή ένα video response, προηγείται διαδικασίας εγκρίσεως πριν το video δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, μετά την εκάστοτε ανάρτηση ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα λαμβάνει αμέσως αυτόματο ενημερωτικό μήνυμα εντός της Ιστοσελίδας ότι η ανάρτησή του θα τύχει έγκρισης από ειδική επιτροπή της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική και ανέλεγκτη αυτής ευχέρεια να μην εγκρίνει τη δημοσίευση video, το περιεχόμενο του οποίου κρίνεται ακατάλληλο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ουδεμία αντίρρηση επί αυτής δύνανται να προβάλλουν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες θα ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την έγκριση ή την απόρριψη αντίστοιχα της ανάρτησής τους. Η διαδικασία έγκρισης μπορεί να διαρκέσει το μέγιστο έως και δύο (2) εργάσιμες μέρες. Τα videos που εγκρίνονται θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα καθώς και στο κανάλι Positive Feed που διατηρεί η Εταιρεία στο YouTube. Στην τελευταία περίπτωση (YouTube) όλα τα videos θα είναι unlisted, δε θα μπορούν δηλαδή να εμφανιστούν σε αποτελέσματα αναζήτησης, ούτε να εμφανιστούν στο κανάλι Positive Feed.
 • 8.3.3. Να χρησιμοποιούν τα Positive Points που έχουν συγκεντρώσει προκειμένου να λάβουν δώρα από την Εταιρεία (εφεξής τα «Δώρα»). Τα Δώρα άλλα και ο αριθμός των Positive Points που απαιτούνται να έχει συγκεντρώσει Εγκεκριμένος Χρήστης προκειμένου να λάβει συγκεκριμένο Δώρο θα παρουσιάζονται στο ειδικό τμήμα της Ιστοσελίδας (το «Upgrade Room»).
 • 8.3.4. Να επισκέπτονται την προσωπική τους σελίδα λογαριασμού (το “Profile”), όπου οι Χρήστης δύναται να προβάλουν: (α) τα προσωπικά στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους και να ανανεώσουν/τροποποιήσουν αυτά, (β) τα Positive Points που έχουν συγκεντρώσει και το ιστορικό συγκέντρωσής τους, (γ) τα videos που έχουν αναρτήσει στο POSSITIVE FEED, (δ) τα video-response που έχουν αναρτήσει και (ε) τα αγαπημένα τους video (“favorites”).
 • 8.3.5. Διεκδίκηση Δώρων: Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης που έχει συλλέξει τα απαιτούμενα Positive Points, κατά τα ανωτέρω, δύναται να διεκδικήσει στο Upgrade Room το Δώρο της αρεσκείας του προκειμένου αυτό να του αποδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Προϋπόθεση για την απόδοση του Δώρου είναι ή κατά χρόνον διαθεσιμότητά του. Εφόσον το συγκεκριμένο Δώρο δεν είναι διαθέσιμο, θα υφίσταται σχετική επισήμανση επί της εικόνας του Δώρου στο Upgrade Room και ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα μπορεί να επιλέξει από τα υπόλοιπα διαθέσιμα Δώρα.
 • 8.4. Απόδοση Δώρων - Ενημέρωση για την κατακύρωση: Κατόπιν της διαδικασίας ανωτέρω, ήτοι μετά την επιλογή του Δώρου της αρεσκείας τους από το Upgrade Room, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες θα ενημερώνονται μέσω σχετικού “pop up” στο Upgrade Room αναφορικά με τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του Δώρου. Στο εν λόγω “pop-up” ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ενδέχεται να πρέπει να προβεί σε ορισμένες επιπλέον ενέργειες (π.χ. συμπλήρωση διεύθυνσης για την αποστολή του Δώρου), όπως οι ενέργειες αυτές θα περιγράφονται και θα εξειδικεύονται στο σχετικό “pop up” μήνυμα.
 • 8.5. Η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω “pop up” μηνύματος.
 • 8.6. Για την κατακύρωση του Δώρου οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς του ως άνω “pop up” μηνύματος να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα του υποδειχτούν.
 • 8.7. Σε περίπτωση που Εγγεγραμμένος Χρήστης μένει εντός Αττικής, για την παραλαβή του Δώρου του θα πρέπει να επισκέπτεται τα γραφεία της εταιρείας Bold Ogilvy, Ημαθίας 10Α, στον Γέρακα. Η παραλαβή του Δώρου θα είναι δυνατή μόνο με την επίδειξη της ταυτότητας του Εγγεγραμμένου Χρήστη και μόνο μετά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας αποδοχής δώρου. Αν ο Εγγεγραμμένος Χρήστης μένει εκτός Αττικής η Bold Ogilvy θα του αποστέλλει το δώρο του ταχυδρομικά με δαπάνες της τελευταίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, η παραλαβή του Δώρου θα είναι δυνατή μόνο με την επίδειξη της ταυτότητας του Εγγεγραμμένου Χρήστη και μόνο μετά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας αποδοχής δώρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και κυρίως όταν το δώρο είναι υπηρεσία, είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο της υπηρεσίας προκειμένου να χρησιμοποιήσει το δώρο - υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για κάποια δώρα, οι οποίοι θα δηλώνονται ρητά στην περιγραφή του κάθε δώρου στο Upgrade Room. Εφόσον ο Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι ανήλικος η παραλαβή του Δώρου και οι σχετικές ενέργειες θα γίνονται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού.
 • 8.8. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω, το δικαίωμα παραλαβής των Δώρων αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Εταιρείας ή/και οιουδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασμό της. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Εταιρείας οιουδήποτε τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Εταιρείας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 • 8.9. Η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Εγγεγραμμένων Χρηστών.
 • 8.10. Η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν τα Δώρα τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους σύμφωνα με του παρόντες όρους. Στις περιπτώσεις αυτές οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Εταιρείας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 • 8.11. Ευθύνη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα Δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 • 8.12. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 • 8.13. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
 • 8.14. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Εγγεγραμμένων Χρηστών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Χρηστών κατά τη συμμετοχή τους στο «POSITIVE FEED» κατά τα ανωτέρω.
 • 8.15. Η συμμετοχή των Χρηστών στις Ενέργειες καθώς και η αποδοχή των Δώρων εκ μέρους αυτών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Εταιρείας ή/και οιουδήποτε τρίτου προσώπου ενεργεί για λογαριασμό της από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.
 • 8.16. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Εταιρείας ή/και οιουδήποτε τρίτου προσώπου ενεργεί για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας ή/και οιουδήποτε τρίτου προσώπου ενεργεί για λογαριασμό της περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτούς.
 • 8.17. Η Εταιρεία ή/και οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Χρήστες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το «POSITIVE FEED».
 • 8.18. Η συμμετοχή στο «POSITIVE FEED» διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες με την εγγραφή τους και τη συμμετοχή στο «POSITIVE FEED» δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους παρόντες όρους.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • 9.1. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (Ή ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΥΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Ή ΜΗ.
 • 9.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ, ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Δ) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ (Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘYΝΗΣ

 • 10.1. ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ AΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Η ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • 11.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • 11.2. Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.thetikienergeia.gr από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, να υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • 12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.
 • 12.2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρεία. Εντούτοις, η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
 • 12.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
 • 12.4. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
 • 12.5. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
 • ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Τελευταία ενημέρωση: 24/5/2017